Incassoregels

1. Incasso buiten de rechter om

Algemeen

Heeft u een debiteur die uw factuur niet betaalt? Dan kan CJB Incasso buiten de rechter om een incassotraject opstarten. Dit doet CJB Incasso zowel bij vorderingen op zakelijke debiteuren (B2B) als bij vorderingen op particuliere debiteuren (B2C).

CJB Incasso laat uw debiteuren zien dat het incasseren van uw vordering u menens is. Daarom benadert CJB Incasso uw debiteuren altijd doortastend. CJB Incasso schrikt er niet voor terug om conservatoir beslag te leggen, een dagvaarding uit te brengen of een faillissement aan te vragen als dat nodig is. Maar CJB Incasso incasseert ook professioneel en zakelijk én houdt altijd oog voor de klantrelatie. Elk type debiteur vraagt daarbij om een andere aanpak. CJB Incasso levert maatwerk, zodat u ook in de toekomst nog zaken kunt blijven doen met de debiteur.

Voor vorderingen op zakelijke debiteuren (B2B) gelden andere voorwaarden dan voor vorderingen op particuliere debiteuren (B2C). Bij vorderingen op zakelijke debiteuren (B2B) werkt CJB Incasso namelijk op basis van het “No Pay” principe. Dat betekent dat het incassotraject u niets kost.

Zakelijke debiteuren (B2B): ‘No Pay’

“No Pay” geldt voor incasso van zakelijke vorderingen op zakelijke debiteuren (B2B). Eenmanszaken en ZZP’ers zijn ook zakelijke debiteuren. Bij No Pay kost het incassotraject buiten de rechter om u niets. Incasseert CJB Incasso niets? Dan betaalt u ook niets aan CJB Incasso. Lukt het CJB Incasso wel om te incasseren? Dan brengt CJB Incasso de incassokosten bij uw debiteur in rekening. De door de debiteur betaalde hoofdsom betaalt CJB Incasso door aan u, de incassokosten en (wettelijke) (handels)rente zijn voor CJB Incasso.

Particuliere debiteuren (B2C): vaak ‘No Pay’

Een particuliere debiteur is een debiteur die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Een eenmanszaak of ZZP’er is dus geen particuliere debiteur, maar een zakelijke debiteur. Ook bij particuliere debiteuren probeert CJB Incasso altijd eerst de incassokosten op de debiteur te verhalen. Als dat lukt kost het incassotraject u niets. Lukt het niet? Dan brengt CJB Incasso de bij de debiteur in rekening gebrachte incassokosten bij u in rekening, met een minimum van € 70,00 (exclusief btw).

Particuliere opdrachtgevers: geen ‘No Pay’

CJB Incasso werkt niet op toevoegingsbasis. Bent u dus een particuliere opdrachtgever? Dan kan CJB Incasso alleen een incasso opdracht voor u uitvoeren als u niet in aanmerking komt voor een toevoeging, of hier geen gebruik van maakt. Of u in aanmerking komt voor een toevoeging leest u hier.

Hoe werkt het?

U kunt uw incasso online of per e-mail bij CJB Incasso indienen. Zorgt u er daarbij voor dat alle informatie correct en actueel is, zodat CJB Incasso uw incasso zo snel mogelijk kan oppakken. Zodra CJB Incasso uw incasso heeft ontvangen zendt CJB Incasso u een opdrachtbevestiging. Daarna komt CJB Incasso in actie. Het liefst nog dezelfde werkdag, maar als dat niet meer lukt zo snel mogelijk. Om te beginnen sommeert CJB Incasso uw debiteur om tot betaling over te gaan. Dit doet CJB Incasso per post, e-mail en/of, als dat mogelijk is, per fax. Geeft uw debiteur daaraan geen gehoor? Dan zal CJB Incasso de debiteur opnieuw benaderen (schriftelijk en/of telefonisch). Betaalt de debiteur dan nog steeds niet? Dan verzendt CJB Incasso – in overleg met u – een dagvaarding of een faillissementsaanvraag in concept. De confrontatie met een dergelijk document heeft namelijk vaak tot gevolg dat uw debiteur alsnog betaalt en er geen rechtsmaatregelen hoeven te worden genomen.

Incassokosten

De incassokosten die CJB Incasso aan uw debiteur in rekening brengt zijn niet buitengewoon hoog. De hoogte van deze incassokosten is namelijk gebaseerd op de regels die in de wet (Wet Incassokosten en het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten) en door de rechtspraak zijn vastgelegd. Bepalen uw betalingsvoorwaarden dat er een hoger bedrag aan incassokosten is verschuldigd? Dan worden de incassokosten daarop gebaseerd. Ditzelfde geldt voor de (wettelijke) (handels)rente die uw debiteur is verschuldigd.

De hoogte van de incassokosten en rente stelt CJB Incasso bij de start van het incassotraject vast. Deze bedragen baseert CJB Incasso op de hoofdsom van (alle) ter incasso ingediende vorderingen, inclusief btw. Zijn er meerdere facturen? Dan telt CJB Incasso de bedragen dus bij elkaar op. CJB Incasso brengt nooit meer dan de maximaal toegestane bedragen in rekening. Wilt u dat er geen incassokosten bij uw debiteur in rekening worden gebracht, maar wilt u wel dat CJB Incasso uw vordering incasseert? Dan brengt CJB Incasso de incassokosten bij u in rekening. Wordt de hoofdsom tussentijds verlaagd (deelbetalingen na het indienen van de incasso-opdracht uitgezonderd)? Dan brengt CJB Incasso het verschil in incassokosten bij u in rekening.

Btw over de incassokosten

Kunt u BTW verrekenen? Dan ontvangt u van CJB Incasso een factuur voor de BTW over onze vergoeding. Kunt u de BTW niet verrekenen? Dan ontvangt u daarvoor geen factuur van CJB Incasso. CJB Incasso verhoogt in dat geval de incassokosten met de BTW, zodat de debiteur ook de BTW over de incassokosten betaalt.

Aanvullende (rechts)maatregelen

Soms kan het tijdens het uitvoeren van de incasso-opdracht nodig blijken om tot aanvullende (rechts)maatregelen over te gaan. Zo kan het nodig zijn om een verhaalsonderzoek uit te voeren, conservatoir beslag te leggen of het faillissement van uw debiteur aan te vragen. Dergelijke maatregelen zijn niet inbegrepen in de standaard incassodienstverlening van CJB Incasso. Op het moment dat CJB Incasso inschat dat een dergelijke maatregel zou kunnen bijdragen aan een succesvolle incasso neemt CJB Incasso daarover contact met u op. CJB Incasso zal u dan adviseren over uw
mogelijkheden, de risico’s en kosten. U kunt dan een weloverwogen besluit nemen. Geeft u CJB Incasso toestemming voor aanvullende (rechts)maatregelen? Dan brengt CJB Incasso de kosten daarvan apart aan u in rekening.

Betalingen aan u

Als er geen tussentijdse afdracht plaatsvindt, draagt CJB Incasso bij sluiting van het dossier (het door CJB Incasso geïncasseerde deel van) de hoofdsom aan u over. Hiervoor brengt CJB Incasso u niets in rekening. CJB Incasso draagt tussentijds aan u af als er na aftrek van onze vergoeding een bedrag van minimaal € 450,00 kan worden afgedragen. Hieraan zijn geen aanvullende kosten verbonden. Indien u wenst dat CJB Incasso u tussentijdse een lager bedrag afdraagt, dan kan dat uiteraard. Echter, daarvoor brengt CJB Incasso dan wel € 20,00 (exclusief btw) per afdracht aan administratiekosten in rekening.

Gedeeltelijke betalingen en betalingen aan u

Als er sprake is van een of meer gedeeltelijke betalingen is er sprake van toerekening. Dat betekent dat deze betaling(en) eerst worden gebruikt om de vergoeding (de incassokosten) van CJB Incasso te voldoen. CJB Incasso heeft er dan namelijk voor gezorgd dat er een of meer betalingen hebben plaatsgevonden. De kosten van CJB Incasso zijn dan uiteraard nooit hoger dan het betaalde bedrag.

Betalingen worden als volgt aan de verschillende deelvorderingen toegerekend: 1) incassokosten, 2) (wettelijke) (handels)rente, 3) eventuele provisie, 4) verschotten (kosten van derden, zoals de gerechtsdeurwaarder voor de betekening van stukken), 5) hoofdsom, 6) overige kosten die de debiteur vergoedt. Met dit laatste wordt gedoeld op kosten voor bepaalde voorbereidende (proces)handelingen.

Wat CJB Incasso van u verlangt

Om het incassotraject buiten de rechter om zo snel en efficiënt mogelijk te laten verlopen is het belangrijk dat er tussen u en CJB Incasso spelregels gelden. CJB Incasso kan zich namelijk alleen maximaal voor u inzetten en haar werk doen als u dat mede voor haar mogelijk maakt. Dat betekent dat CJB Incasso u vraagt om voor en tijdens het incassotraject bepaalde dingen te doen, maar ook om andere dingen vooral te laten. U leest hieronder wat CJB Incasso van u verlangt:

1. uw vordering moet gegrond zijn en terecht ter incasso zijn ingediend. Hiervan is in ieder geval geen sprake als:

• niet (summierlijk) kunt aantonen dat u een vordering hebt;
• de vordering op het moment dat u de incasso bij CJB Incasso indiende al was voldaan, verjaard, of nog niet opeisbaar was (bijvoorbeeld omdat de betalingstermijn om wat voor reden dan ook nog niet was verstreken);
• er op het moment dat u de incasso indiende al sprake was van een faillissement, surseance van betaling of WSNP aan de kant van de debiteur;
• u op het moment dat u de vordering indiende al wist dat de vordering door de debiteur inhoudelijk werd betwist en u dit niet bij CJB Incasso heeft gemeld;
• de vordering eerder door een derde partij is getracht te incasseren
• het niet mogelijk is om aanspraak te maken op volledige betaling van de vordering of nevenvorderingen, zoals incassokosten. Bijvoorbeeld omdat u met de debiteur hebt afgesproken dat er geen of lagere incassokosten zijn verschuldigd.

2. u stelt CJB Incasso in staat om haar werk te doen. Dat kan CJB Incasso niet goed genoeg doen als u:

• zelf contact onderhoudt met de debiteur over de vordering die u bij CJB Incasso ter incasso hebt ingediend. Als de debiteur zelf contact met u opneemt, kunt u hem naar CJB Incasso doorverwijzen;
• de vordering buiten CJB Incasso om probeert te incasseren, bijvoorbeeld door zelf betalingsafspraken te maken;
• de vordering ook aan een ander ter incasso aanbiedt;
• de vordering aan een derde overdraagt (zoals bij cessie) of de vordering bezwaart (bijvoorbeeld door een pandrecht);
• CJB Incasso niet alle benodigde (correcte) informatie en stukken van u krijgt (bijvoorbeeld omdat u relevante informatie verzwijgt of stukken achterhoudt, of foutieve informatie of valse stukken verstrekt);
• niet binnen 14 dagen (inhoudelijk) reageert op verzoeken om informatie of instructies;
• CJB Incasso niet meldt dat u betalingen hebt ontvangen. Geeft u ontvangen betalingen daarom binnen uiterlijk 5 dagen aan CJB Incasso door, onder vermelding van het bedrag en de betaaldatum;
• de incasso-opdracht tussentijds beëindigt zonder toestemming van CJB Incasso;
• iets anders doet dat de werkzaamheden van CJB Incasso belemmert.

Houdt u zich niet aan deze voorwaarden? Dan is het aan u toe te rekenen dat CJB Incasso de kosten van haar werkzaamheden niet op de debiteur kunnen verhalen, dan wel dat het verhalen van deze kosten op de debiteur onevenredig bezwaarlijk is. Bij overtreding van één van de voorwaarden bent u CJB Incasso daarom een incassoprovisie van 15% verschuldigd over de hoofdsom van de ter incasso ingediende vordering met een minimum van € 500,00 (exclusief btw). Dit bedrag komt boven op eventuele andere vergoedingen die CJB Incasso toekomen. CJB Incasso mag in dat geval bovendien de opdracht opzeggen en het dossier sluiten.

Uitzonderingen ‘No Pay’

CJB Incasso zet zich graag maximaal in om uw vordering zonder kosten voor u te incasseren. Als u zich aan bovenstaande voorwaarden houdt zal dat in veel gevallen lukken. Maar er zijn vorderingen waarbij CJB Incasso niet volgens het ‘No Pay’ principe kan werken, simpelweg omdat het dan niet mogelijk is om kostendekkend te werken voor alleen het bedrag van de incassokosten. Daarom kent ‘No Pay’ een aantal uitzonderingen:

1. vorderingen op buitenlands debiteuren.

2. vorderingen waarvoor maatwerk nodig is, bijvoorbeeld omdat de grondslag of de hoogte van de vordering niet eenvoudig kan worden bepaald. Of omdat er uitgebreid dossieronderzoek of overleg nodig is om te kunnen beoordelen of uw vordering gegrond is. Dit maatwerk kan CJB Incasso leveren, maar daarvoor moet CJB Incasso dan eerst afspraken met u maken. CJB Incasso kan deze incasso’s dan voor een vaste prijs of op uurbasis voor u verzorgen;

3. vorderingen die serieus en inhoudelijk worden betwist. Vergezochte redenen en vage smoezen om niet te hoeven betalen vallen hier uiteraard niet onder. Blijkt tijdens het incassotraject pas dat de vordering
inhoudelijk wordt betwist? Dan overlegt CJB Incasso, afhankelijk van de te verwachten omvang van haar werkzaamheden, met u over de verdere behandeling van de incasso. Mogelijk moeten er dan namelijk
nadere prijsafspraken worden gemaakt.

2. Incasso met behulp van de rechter

Als uw debiteur ondanks alle inspanningen in het incassotraject buiten de rechter om toch niet betaalt, komt er een moment waarop er rechtsmaatregelen kunnen worden genomen. Omdat de eigenaar van CJB Incasso, mr. C.J. Bungay, zelf een gespecialiseerde incasso advocaat is, kan CJB Incasso ook het gerechtelijke traject voor u verzorgen. En omdat CJB Incasso uw zaak al kent uit het buitengerechtelijke traject werkt dat wel zo efficiënt. CJB Incasso zal echter nooit tot rechtsmaatregelen overgaan zonder uw toestemming. Voordat u gevraagd wordt om uw toestemming te geven ontvangt u van CJB Incasso altijd eerst een vrijblijvend procesadvies, voorzien van een prijsvoorstel. Daarbij hanteert CJB Incasso vaste prijzen voor veel van haar diensten, zoals conservatoire beslaglegging en een faillissementsaanvraag. Dit geeft u zo veel mogelijk zekerheid vooraf. Overigens zal CJB Incasso ook in het gerechtelijke incassotraject proberen om de kosten zo veel mogelijk op uw debiteur te verhalen. Indien de proceskostenveroordeling hoger uitvalt dan de door u aan CJB Incasso betaalde kosten, dan komt het verschil tussen het reeds door u aan CJB Incasso betaalde bedrag en het bedrag van de proceskostenveroordeling toe aan CJB Incasso. Biedt uw debiteur voldoende verhaal? Dan blijven er voor u geen of slechts lage kosten over. Pas na ontvangst van uw akkoord gaat CJB Incasso over tot (verdere) actie. CJB Incasso besteedt de gerechtelijke incassowerkzaamheden uit aan CJB Advocatuur C.V..

3. Executie

Heeft de rechter in het gerechtelijke incassotraject een vonnis gewezen en uw debiteur tot betaling veroordeeld, maar betaalt uw debiteur nog steeds niet? Dan kan CJB Incasso overgaan tot tenuitvoerlegging van het vonnis. In veel gevallen zal dit leiden tot beslaglegging op de vermogensbestanddelen van uw debiteur, voor zover CJB Incasso nog geen conservatoir beslag had gelegd. Net als bij de gerechtelijke fase geldt dat CJB Incasso nooit tot executie overgaat zonder uw toestemming. Voor het begeleiden van de tenuitvoerlegging van een vonnis (al dan niet in samenwerking met een deurwaarder) brengt CJB Incasso 10% over het geïncasseerde bedrag in rekening, exclusief deurwaarderskosten. Uiteraard geldt ook in deze fase dat CJB Incasso zal proberen om de kosten van executie zo veel mogelijk op uw debiteur te verhalen. Biedt uw debiteur voldoende verhaal? Dan blijven er voor u geen of slechts lage kosten over. CJB Incasso gaat pas na ontvangst van uw akkoord over tot executie.

4. Algemene incassovoorwaarden gaan voor

Naast deze regels hanteert CJB Incasso algemene incassovoorwaarden. Die moet u zeker ook lezen. Ontstaat er tussen u en CJB Incasso verschil van mening over de interpretatie van deze regels, of zijn deze regels op enig moment strijdig of niet verenigbaar met de bepalingen in de algemene incassovoorwaarden van CJB Incasso? Dan gaat de tekst van de algemene incassovoorwaarden altijd voor.

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen CJB Incasso en een opdrachtgever, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen schriftelijk en uitdrukkelijk is afgeweken. De algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk uitgesloten.
1.2 Deze algemene voorwaarden gelden ook voor iedere derde die door CJB Incasso bij de uitvoering van een opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk kan zijn.

2. Totstandkoming en beëindiging van de opdracht

2.1 Een opdracht komt tot stand door bevestiging van de opdracht door CJB Incasso aan de opdrachtgever.
2.2 Alle opdrachten worden uitgevoerd door of namens CJB Incasso en ten behoeve van de opdrachtgever. Dit geldt ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2.3 Beide partijen zijn gerechtigd de opdracht door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, (tussentijds) te beëindigen. CJB Incasso behoudt in dat geval aanspraak op betaling van het bedrag dat zij terzake de incassokosten en rente op de debiteur had kunnen verhalen.

3. Uitvoering van de opdracht

3.1 De opdrachtgever moet alle gegevens waarvan CJB Incasso aangeeft dat zij noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat zij noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan CJB Incasso verstrekken.
3.2 De opdrachtgever staat in voor de volledigheid, juistheid en betrouwbaarheid van de aan CJB Incasso verstrekte gegevens, ook als zij van derden afkomstig zijn. CJB Incasso is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, die is ontstaan doordat CJB Incasso is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onvolledige, onjuiste of onbetrouwbare gegevens. Als de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig door CJB Incasso zijn ontvangen, dan wel als blijkt dat de verstrekte gegevens onvolledig, onjuist of onbetrouwbaar zijn, mag CJB Incasso de uitvoering van de opdracht opschorten.
3.3 De opdrachtgever moet gegevens zo veel mogelijk digitaal (bij voorkeur in PDF) aanleveren door ze te e-mailen of te uploaden in het digitale dossier (indien beschikbaar). Gegevens die niet digitaal worden
aangeleverd, moeten in kopie worden aangeleverd, niet in origineel. CJB Incasso zal gegevens die niet digitaal zijn aangeleverd zo veel mogelijk digitaal verwerken door deze te scannen en op te slaan in het digitale dossier van de opdrachtgever (indien beschikbaar), waarna het CJB Incasso vrij staat om de niet digitale gegevens te vernietigen. Dit laatste geldt niet voor originele akten, processtukken, exploten of vonnissen.
3.4 De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis van CJB Incasso en niet tot een resultaatsverbintenis.
3.5 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is een voor de volbrenging van de opdracht overeengekomen termijn slechts indicatief en geldt deze niet als fatale termijn. Bij overschrijding van de indicatieve termijn moet CJB Incasso eerst schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij CJB Incasso een redelijke termijn van tenminste 10 werkdagen moet worden gegund om de opdracht alsnog te volbrengen.
3.6 Het staat CJB Incasso vrij om derden (zoals de deurwaarder) in te schakelen voor de uitvoering van de opdracht.
3.7. Als de debiteur bereid is een betalingsregeling aan te gaan waarbij geldt dat de vordering binnen zes maanden volledig zal zijn betaald, staat het CJB vrij deze regeling direct aan te gaan, derhalve zonder voorafgaande overleg met u als cliënt.

4. Elektronische communicatie en online portal

4.1 Correspondentie vindt zo veel mogelijk digitaal plaats.
4.2 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, hanteert CJB Incasso het door de opdrachtgever bekend gemaakte e- mailadres als diens primaire correspondentieadres.
4.3 CJB Incasso beschikt over een online portal waarin de opdrachtgever diens digitale dossiers kan inzien. Inloggegevens voor de online portal zijn strikt persoonlijk en mogen niet worden verstrekt aan derden.
4.4 De online portal is behoudens technische storingen 24/7 beschikbaar. CJB Incasso aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de tijdelijke onbeschikbaarheid of het niet functioneren van de online portal.
4.5 Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending. De door CJB Incasso opgeslagen versie van de elektronische communicatie geldt tussen de opdrachtgever en CJB Incasso als bewijs.
4.6 CJB Incasso is niet jegens de opdrachtgever aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische communicatie, zoals verspreiding van virussen, behalve in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid.

5. Honorarium en facturering

5.1 Voor vorderingen op zakelijke debiteuren (B2B) gelden andere voorwaarden dan voor vorderingen op particuliere debiteuren (B2C). Bij vorderingen op zakelijke debiteuren (B2B) werkt CJB Incasso namelijk op basis van het “No Pay” principe. Dat betekent dat het incassotraject u niets kost. Meer informatie hierover kan de opdrachtgever lezen in de Incassoregels van CJB Incasso B.V., welke deel uitmaken van deze algemene voorwaarden.
5.2 De ten behoeve van de opdracht gemaakte kosten (verschotten), zoals maar niet uitsluitend griffierecht, deurwaarderskosten, vertaalkosten, koerierskosten en kosten van uittreksels worden (aanvullend) bij de opdrachtgever in rekening gebracht. Reiskosten worden doorbelast op basis van € 0,19 exclusief btw per kilometer.
5.3 CJB Incasso verzendt de facturen elektronisch, aan het door de opdrachtgever bekend gemaakte e-mailadres.
5.4 Eventuele bezwaren tegen een factuur moeten binnen 10 dagen na factuurdatum schriftelijk door CJB Incasso zijn ontvangen. Een dergelijk bezwaar schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

6. Betaling, rente en kosten

6.1 Betaling moet zonder opschorting of verrekening plaatsvinden binnen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag op bankrekeningnummer NL91 INGB 0007 2332 24 (BIC: INGBNL2A) (ING BANK N.V.) ten name van CJB Incasso B.V. te Yde.
6.2 Door het verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is in dat geval de wettelijke rente + 1,5%
verschuldigd. Is de opdrachtgever een consument? Dan is de wettelijke rente verschuldigd. Bij verzuim van de opdrachtgever is CJB Incasso bevoegd om haar verplichtingen uit hoofde van enige met de
opdrachtgever gesloten overeenkomst op te schorten, tot alsnog volledige betaling van alle opeisbare vorderingen is ontvangen.
6.3 Als de opdrachtgever in verzuim is met de (tijdige) nakoming van enige (betalings)verplichting, dan komen, naast de hoofdsom en rente, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom en rente met een minimum van € 500,00, behalve als de opdrachtgever een consument is. In dat geval worden de incassokosten begroot conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
6.4 In afwijking van artikel 6:43 en 6:44 BW worden betalingen die de opdrachtgever doet steeds toegerekend aan de oudste vordering.
6.5 In geval van liquidatie, (aanvraag van het) faillissement of (voorlopige) surséance van betaling van de opdrachtgever, beslaglegging, overmacht, of als opdrachtgever in de schuldsanering terechtkomt, worden alle verplichtingen van de opdrachtgever uit hoofde van enige overeenkomst onmiddellijk opeisbaar. CJB Incasso is in die gevallen bevoegd om de uitvoering van enige met de opdrachtgever gesloten overeenkomst op te schorten of over te gaan tot ontbinding van die overeenkomst.

7. Derdengelden

7.1 Gelden die CJB Incasso ten behoeve van opdrachtgever ontvangt, worden gestort op de rekening “derdengelden” van CJB Incasso. Over deze gelden wordt, tenzij een andere afspraak is gemaakt, geen rente vergoed.
7.2 Aan opdrachtgever toekomende gelden worden, binnen 14 dagen, na eventuele verrekening met aan CJB Incasso toekomende bedragen, tot welke verrekening CJB Incasso te alle tijde bevoegd is, overgemaakt op een door opdrachtgever aan te geven bank- of girorekening.
7.3 Vreemde valuta hebben de koers van de dag van verrekening.

8. Volmacht

Voor zover nodig verstrekt opdrachtgever hierbij een algemene volmacht aan CJB Incasso om alle vermogensrechtelijke en andere zakelijke belangen van opdrachtgever te behartigen.

9. Overmacht

CJB Incasso is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe als gevolg van overmacht verhinderd is. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ziekte aan de zijde van CJB Incasso.

10. Vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart CJB Incasso tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn verricht. Onder de redelijke kosten van juridische bijstand wordt mede verstaan de kosten voor de eigen werkzaamheden van CJB Incasso, die op uurbasis in rekening worden gebracht.

11. Aansprakelijkheid

11.1 De aansprakelijkheid van CJB Incasso, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. CJB Incasso is tegen beroepsaansprakelijkheid verzekerd voor tenminste de bedragen als voorgeschreven door de Nederlandse Orde van Advocaten. Een kopie van de huidige polis met voorwaarden ligt ter inzage bij CJB Incasso.
11.2 Gaat de verzekeraar niet tot uitkering over of wordt de schade niet door de verzekering gedekt? Dan is de aansprakelijkheid van CJB Incasso beperkt tot het over de laatste 6 maanden van de betreffende incassozaak verschuldigde honorarium.
11.3 CJB Incasso is in geen geval aansprakelijk voor schade bestaande uit verlies aan omzet of goodwill, verminderde opbrengst, gederfde winst of voor andere indirecte schade.
11.4 CJB Incasso is niet aansprakelijk voor de fouten van derden die worden ingeschakeld ter uitvoering van de opdracht. De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
11.5 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van CJB Incasso.
11.6 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervallen alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welke hoofde dan ook jegens CJB Incasso in verband met de uitvoering van de opdracht in ieder geval na 1 jaar nadat de opdrachtgever bekend werd, of redelijkerwijze bekend kon zijn, met de gebeurtenis waarop deze rechten en bevoegdheden zijn gebaseerd.
11.7 De in dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen worden tevens bedongen ten behoeve van iedere derde die bij de uitvoering van een opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk kan zijn.

12. Auteursrecht

12.1 Behalve als dat schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, behoudt CJB Incasso zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet op de in het kader van de uitvoering van de opdracht vervaardigde werken, zoals adviezen, brieven, contracten, handleidingen en processtukken.
12.2 De opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief recht om de vervaardigde werken in zijn eigen organisatie te gebruiken voor het bij de opdracht overeengekomen doel.
12.3 Het is de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CJB Incasso niet toegestaan om de vervaardigde werken te verveelvoudigen, openbaar te maken of anderszins ter kennis van derden te brengen.

13. Archivering

Het bij de uitvoering van een opdracht gevormde dossier zal door CJB Incasso tenminste gedurende 5 jaar na afloop van de werkzaamheden worden bewaard, waarna het zal worden vernietigd.

14. Toepasselijk recht

Op elk overeenkomst tussen CJB Incasso en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

15. Geschillenbeslechting

15.1 Elk geschil tussen opdrachtgever en CJB Incasso zal, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Noord-Nederland, locatie Assen. CJB Incasso blijft echter wel bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
15.2 Als de opdrachtgever consument is of als in zijn bedrijf of praktijk (inclusief de opdrachtgever zelf) 3 of minder dan 3 personen werkzaam zijn, heeft hij het recht gedurende een maand nadat CJB Incasso zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde burgerlijke rechter.

16. Wijziging van de voorwaarden

CJB Incasso is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden c.q. zodra de wijziging de opdrachtgever is medegedeeld.

17. Bescherming persoonsgegevens

CJB Incasso is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in de privacyverklaring. Deze privacyverklaring is te vinden op www.cjbincasso.nl/privacyverklaring.

© 2024 - Alle rechten voorbehouden - CJB Incasso