Disclaimer van CJB Incasso B.V., ingeschreven in het Handelsregister met KvK nr. 65652657 (hierna: “CJB Incasso”).

De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie en vormt geen beroepsmatig advies (juridisch of anderszins) en dient ook niet als zodanig te worden gebruikt. CJB Incasso aanvaardt uit dien hoofde dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

Ondanks grote zorgvuldigheid bij het opmaken van de content, bestaat er de mogelijkheid dat de content van deze site verouderd is en / of niet meer juist is.

Persoonlijke gegevens welke eventueel via deze site zijn overgedragen, kunnen opgeslagen worden in databases van CJB Incasso ten behoeve van toekomstige communicatie. Persoonlijke gegevens zullen door CJB Incasso vertrouwelijk worden behandeld en nimmer aan derden worden verstrekt.

Deze site is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden gekopieerd en of op andere wijze worden gebruikt, hetzij geheel hetzij ten dele, in welke vorm dan ook, tenzij dit geschiedt voor de volgende doeleinden:

1. Persoonlijk gebruik

De inhoud van deze site mag worden gekopieerd, hetzij geheel hetzij ten dele, indien de informatie uitsluitend voor persoonlijk gebruik bestemd is.

2. Overige doeleinden

De inhoud van deze site mag worden gekopieerd, hetzij geheel hetzij ten dele, ten behoeve van een derde, indien aan alle hier onderstaande voorwaarden is voldaan:

1) op de kopie dient de site van CJB Incasso te staan vermeld als zijnde de bron ervan en
hierop dient het volledige adres van de website te worden verstrekt alsmede de auteursrechtelijke informatie;

2) op de kopie dient te staan vermeld dat deze is beschermd door auteursrechtelijke restricties welke door de derde dienen te worden geëerbiedigd;

3) de kopie, gedeeltelijk of volledig, mag niet zonder voorafgaande toestemming worden ingelast in een andere tekst of uitgave, in welke vorm dan ook;

4) de kopie, gedeeltelijk of volledig, mag niet zonder voorafgaande toestemming worden opgeslagen op een andere website of in een ander elektronisch systeem;

5) de kopie, gedeeltelijk of volledig, mag nimmer zonder voorafgaande toestemming voor commerciële doeleinden worden verspreid.

Niets van deze site mag zonder voorafgaande toestemming worden gekopieerd, overgedragen of opgeslagen op welke andere website of in welk ander elektronisch systeem dan ook.

CJB Incasso behoudt zich het recht voor de inhoud van deze disclaimer te allen tijde te wijzigen.

Op deze website zijn links vermeld die verwijzen naar websites van derden. Op deze websites heeft CJB Incasso geen controle en zeggenschap. CJB Incasso is dan ook niet verantwoordelijk voor de content vermeld op die sites.

© 2024 - Alle rechten voorbehouden - CJB Incasso